Μείωση ετήσιας εισφοράς μελών του Ο.Σ.Ι.

Αγαπητοί συνάδελφοι-μέλη του Ο.Σ.Ι.

Η οικονομική αρτιότητα του Ο.Σ.Ι. αποτελεί προτεραιότητα του σημερινού Δ.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του -αυτονόητου- εγχειρήματος κρίνεται η οικονομική τακτοποίηση των μελών μας.

Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας και γνώμονα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λειτουργία του συλλόγου μας (πάγια και τρέχοντα έξοδα) το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι. σε συνεδρίασή του (Τρίτη 19.09.2017) αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της ετήσιας εισφοράς των μελών του.

Συγκεκριμένα:

Η ετήσια εισφορά των μελών μειώνεται κατά 15%, ήτοι στο ποσό των 100€, εάν και εφόσον εξοφληθεί με οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικά, μετρητά, χρήση κάρτας, κατάθεση σε λογ/σμό) από 01 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου του εκάστοτε έτους.

Για εξόφληση από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους, η εισφορά ορίζεται στο ποσό των 130€.

Το μέτρο αποτελεί κίνητρο, αφενός για την οικονομική εξυγίανση του Ο.Σ.και αφετέρου για την εξάλειψη του φαινομένου των συσσωρευμένων επί ετών εισφορών συναδέλφων που μένοντας ανεξόφλητες, οδηγούν σε διαγραφές τους από το μητρώο με ότι αυτό συνεπάγεται (κυρώσεις ασφαλιστικού ταμείου, νέα έκδοση άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου, τέλη επανεγγραφής στον Ο.Σ. κ.ά.).

Το μέτρο θα εφαρμοστεί από 01.01.2018, ενώ το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσαρμογής της ετήσιας εισφοράς των μελών του μελλοντικά.

Με τιμή,

το Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts