Διαμαρτυρία στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. Ιωαννίνων.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69/2.7.2015) δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους-του ΕΤΑΑ, που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση οπουδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή στο Δημόσιο μετά την 1.1.1993 και ασφαλίζονταν στους τομείς κύριας ασφάλισης των κλάδων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ του ΕΤΑΑ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να επιλέξουν με αίτηση τους την κατάταξη τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών, που προβλέπονται από τα ΠΔ 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2015.


Μόνη προϋπόθεση για την υπαγωγή τους αυτή ήταν η υποβολή σχετικής αίτησης και η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι. Στο εν λόγω ευεργετικό καθεστώς είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν οι άνω ασφαλισμένοι και για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016 αναδρομικά, από 1.1.2016, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπέβαλαν την σχετική αίτηση μέχρι 31.12.2015.


Στη συνέχεια, δημοσιεύθηκε ο ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α' 129/17.10.2015), με το άρθρο 21 του οποίου καταργήθηκε αναδρομικά, από τότε που ίσχυσε, το προαναφερόμενο άρθρο 39 του ν. 4331/2015.


Στο διάστημα που μεσολάβησε από 2.7.2015 (έναρξη ισχύος του ν. 4331/2015) μέχρι και 17.10.2015 (έναρξη ισχύος του ν. 4337/2015) ένας ικανός αριθμός ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. έκαναν χρήση της δυνατότητας, που τους παρείχε ο ν. 4331/2015 και ζήτησαν με αίτηση τους την υπαγωγή τους σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, κατά τα ανωτέρω.


Με την αριθ. 122/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αποδέχθηκε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, έγινε δεκτό ότι η διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. δεν υποχρεούται να ανακαλέσει άμεσα όσες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 39 του ν. 4331/2015, δύναται όμως να τις ανακαλέσει μόνο εφόσον το αρμόδιο όργανο του ΕΤΑΑ κρίνει αιτιολογημένα κατά τρόπο ειδικό και δικαστικά ελέγξιμο ότι η ανάκληση γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος επαρκώς προσδιοριζόμενου, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην άνω γνωμοδότηση.


Υπάρχουν όμως περιπτώσεις ασφαλισμένων ιδίως στον Τομέα ασφάλισης Τ.Σ.Α.Υ., όπου ενώ υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις μέχρι 17.10.2015 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου, το αρμόδιο όργανο του ΕΤΑΑ είτε δεν απάντησε σε αυτές είτε απάντησε αρχικά θετικά και τους ενέταξε στην σχετική ρύθμιση και στη συνέχεια, υπό την ισχύ του ν. 4337/2015, ζήτησε από τους ασφαλισμένους τη χρηματική διαφορά μεταξύ της κατώτερης κατηγορίας και αυτής που ανήκαν πριν την υπαγωγή, κάποιοι δε εκ των ασφαλισμένων κατέβαλαν τη σχετική διαφορά και κάποιοι όχι.


Κατόπιν αυτών, το ερώτημα που προέκυψε είναι εάν οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι του τομέα ασφάλισης Τ.Σ.Α.Υ. θεωρούνται ότι έχουν υπαχθεί στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Αν, ναι, τότε η καταβληθείσα χρηματική διαφορά θα πρέπει να επιστραφεί ή να συμψηφιστεί με μελλοντικές εισφορές.


Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις του Δ.Σ.Α. και του Τ.Ε.Ε., τα μέλη τους, δικηγόροι και μηχανικοί αντίστοιχα, που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις μέχρι 17.10.2015 και ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι έχουν υπαχθεί στην κατώτερη κατηγορία και τυχόν καταβληθείσα υπέρτερη εισφορά θα συμψηφιστεί με μελλοντικές εισφορές προς το Ταμείο.


Τη διαβεβαίωση πως παρόμοια θα ήταν και η ρύθμιση για τους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Α.Υ. που είχαν αιτηθεί την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, έδωσε πρόσφατα η διοικούσα επιτροπή του Ε.Τ.Α.Α. και ο συμψηφισμός –εκκαθάριση των οφειλομένων θα γινόταν στα ειδοποιητήρια του Β’ εξαμήνου 2016. Με την έκδοση των ειδοποιητηρίων αποδείχθηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες και δεν υπήρξε κανένας συμψηφισμός οφειλομένων εισφορών.Ως Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων :


  1. Απαιτούμε να προωθηθεί ρύθμιση για την τακτοποίηση των εν λόγω ασφαλισμένων για λόγους ίσης μεταχείρισης και λαμβανομένων υπόψη των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου. Δεν είναι δυνατόν ασφαλισμένοι του ίδιου Ταμείου, με τις ίδιες προϋποθέσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

  2. Προχωρούμε σε διαμαρτυρία στο υποκατάστημα του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. των Ιωαννίνων (οδός Ναπ. Ζέρβα 4-6) την Παρασκευή 23.12.2016. και ώρα 08:00 π.μ. απαιτώντας την, άμεση και εμπρόθεσμη για τα έτη 2015-16, έκδοση νέων διορθωμένων ειδοποιητηρίων.Εκ του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ι.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts