Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσιών Οδοντίατρου του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α»

Για « Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Οδοντίατρου για τους δικαιούχους του Δημοτικού Οδοντιατρείου Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών»

Του Κ.Α. 10-6117 ποσού 10.800€

Αριθμ. Διακήρυξης 55/2016

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts