ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Σ.ΑΥ.

Το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση (10.12.2015).

" Με τον Ν. 4337/2015 άρθ. 21 καταργήθηκαν αναδρομικά από την έναρξη ισχύος τους (2/7/2015) οι διατάξεις του άρθ.39 του Ν. 4331/2015 ,σύμφωνα με τις οποίες δινόταν το δικαίωμα στους Νέους Ασφαλισμένους να υπαχθούν σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία. Συνεπώς όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο Ταμείο για μετάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ,σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη καθίστανται άνευ αντικειμένου και τίθενται στο Αρχείο."

Προισταμένη Τμ. Μητρώου

Α. Δογάνου

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts