Ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Β' Εξαμ. 2015

Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. τα ειδοποιητήρια των εισφορών του Β' εξαμήνου 2015.

Ελέγξτε αν τα στοιχεία του φακέλου ασφαλισμένου σας είναι σωστά, αφού εισέλεθτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Σ.Α.Υ. Στο ίδιο πεδίο εκτυπώστε το ειδοποιητήριό σας.

Ολοκληρώστε την παραπάνω διαδικασία πατώντας εδώ.


#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts